• 25

    1

  • 26

    2

  • 27

    3

ثبت نام کارجویان

بیشتر بخوانید

فرصت های شغلی

بیشتر بخوانید

مطالب خواندنی

بیشتر ب����وانید

• همکاری ������ا کارفرما��ان در ��مینه اجرای ماده ۸۰ قانون ب��نامه پنجم توسعه

• تشخیص فرصت های شغلی مورد نیاز بازارکار

• پذیرش عضوی�� و ثبت نا�� کارفرمایان ��تقاضی برای تامین نیروی کار به صورت کاملا رایگان

• آموزش قانون کار- قانون تامین اجتماعی –قانون نظام صنفی-قانو�� تعاون

• نظارت بر کار و حضور و غیاب متقاضیان بیمه بیکاری

• تهیه قرارداد کار برای کارگران و کارفرمایان

• مشاوره و راهنمایی در زمینه طرح های طبقه بندی و ارزیابی مشاغل به کارفرمایان

• ت��یه طرح تغییر ساختار اقتصادی واحد های تولیدی و صنعتی

• تامین و معرفی نیروی انسانی ساده، نیمه ماهر، ماهر و متخصص مورد نیاز کارفرمایان، وا����دهای خصوصی و تعاونی در کارگاه ها �� واحد های تولیدی، صنعتی ، صنفی در بخش های صنعتی کشاورزی- خدمات بصورت رایگان

• ثبت نام جوین��گ��ن کار و ار��ئه مشاوره شغلی

• دریافت اطلاعات امکانات بالقوه مناطق و بررسی لازم برا�� اس��فاده کار آفرینی از امکانات مذکور

• اخذ نمایندگی از کارگران و کارفرمایان برای شرکت در جلسات حل اختلاف کارگری

• تهیه طرح های توجیهی برای م��قاضیان اجرای طرح های جدید

• دریافت امکانات بالق��ه مناطق استان و بررسی برای به فعل د��آمدن از طریق سرمایه گذاری جدید

• اجرای طرح تحلیل سیستمها و بهبود روشهای جاری

• دریافت درخواست کار��رمایان برای استفاده از نیروی خارجی

• مشاوره برای تعیین حقوق و دستمزد

آدرس:شیراز-بلوار آزادی-روبه روی پارک آزادی – طبقه فوقانی صادرات-پلاک۱

��لفاکس:۸-۲۲۷۵۲۹۷